HUSORDENSREGLER

SJØHAGEN MOSS BORETTSLAG

§ 1 FORMÅL

Formålet med husordensreglene er å fremme gode naboforhold ved å sikre ro, trivsel og trygghet innom- og utomhus i Sjøhagen Borettslag.

§ 2 HUSORDENSREGLENE

Andelseier plikter å følge husordensreglene.

Andelseier er ansvarlig for at medlemmene i hans/hennes husstand overholder husordensreglene. Det samme gjelder andre personer han/hun har gitt adgang til eiendommen, herunder bruksoverlating. Andelseier skal sørge for at framleieren (jfr. bruksoverlating) får et eksemplar av borettslagets husordensregler.

Brudd på husordensregler er å anse som brudd på vedtektene, og kan medføre erstatningsplikt, oppsigelse og/eller heving av leieforholdet.

§ 3 RO

Alle beboere har rett til å forvente at det er ro i boligene og på fellesområdene fra kl. 23:00 til kl. 07:00 på hverdager og frem til kl. 07:00 i helger og helligdager.

Fest og selskapelighet aksepteres unntaksvis, men det forventes at berørte naboer varsles i god tid slik at de får anledning til å innrette seg deretter. På samme måten forventes det at berørte naboer varsles om større oppussingsprosjekter i god tid før oppstart, eksempelvis ved renovasjon av bad eller kjøkken.

§ 4 ORDEN OG RENHOLD

Inngangspartier, svalganger, rømningsveier mv. tillates ikke brukt som lagerplass. Hver etasje har ansvar for orden og renhold av inngangspartiene i sin etasje. Trapper, svalganger, rekkverk, gelendre, gulv, dører, vegger, dørmatter mv. skal holdes ryddige og rengjøres jevnlig. Vinterstid skal snø og is fjernes fra inngangspartiene. Fordeling av ansvar på etasjer:

Underetasje: - Egen etasje samt trapp mellom under- og 1. etasje.

1 etasje: - Egen etasje inkludert rekkverk rundt trappenedløp i 6-mannsboligene.

2 etasje: - Egen etasje samt trapp mellom 2. og 1. etasje."

§ 5 FELLESOMRÅDER

Fellesområdene står til fri disposisjon for beboerne. Beboerne anmodes om å verne om fellesområdene, herunder fellesrom, lekeplass, garasjer, parkeringsplasser, gressplener og beplantning for øvrig. Vis hensyn til andre beboere og beplantningen ved lek og ballspill. Forlat alltid felles fellesområdene slik du selv vil finne dem.

Gårdsplass, portrom, trappeoppgang, trapperepos og korridorer er rømningsveier i tilfelle brann, og skal holdes frie for hindringer. Barnevogner, sportsartikler, innbo og lignende kan plasseres på dertil anviste steder/boder. Rullatorer, rullestoler og andre hjelpemidler for bevegelseshemmede som er i daglig bruk er unntatt.

Ytter-, lofts- og kjellerdører skal holdes lukket og låst.

Avfallshåndtering

Borettslagets søppelkasser/containere skal kun benyttes til husholdningsavfall. Møbler, hvitevarer og lignende må leveres godkjent mottak.

§ 6 HUSDYRHOLD

Beboer kan holde husdyr under forutsetning av at dyret registreres hos borettslaget ved styret, og at beboer inngår en avtale om ansvarlig dyrehold med borettslaget.

Det vises for øvrig til Søknad om dyrehold.

§ 7 FELLESANLEGG

Borettslagets felles kabelanlegg står til fri disposisjon for beboerne. For oppsetting av private radio og/eller tv antenner, herunder parabolantenner gjelder det egne regler, og det vises i denne sammenheng til vedtektenes bestemmelser om bruken av boligen og forandringer.

§ 8 BRUK AV MOTORKJØRETØY

Beboerne anmodes om å unngå å la motoren gå på tomgang av hensyn til miljøet. Kjøretøy parkeres på tildelt plass.

§ 9 STYRET

Søknader om samtykke til bruksoverlatelse, dyrehold, installasjoner, vedlikeholds- eller andre tiltak i boligen, garasjeplass, samt andre henvendelser som beboer ønsker at borettslagets styre skal fatte vedtak om, skal skje skriftlig.

Skader

Skader som oppstår på borettslagets eiendom skal meldes til borettslagets styre innen 3 dager.

§ 11 BEPLANTNING

Hekker og busker som naturlig hører til den enkelte andel bør klippes av andelseier.

Hekker og busker som står ut fra husene (slik som hekker brukt som skille- og endevegger ved terrasser) skal maksimalt ha en høyde som overkanten på sprossen i kjøkken-/soveromsvinduet.

Hekker/planter under soveromsvinduer skal ikke være høyere enn vinduskarmen. Hekker og/eller busker som fremstår som terrasserekkverk eller er plantet foran rekkverk skal ha en maksimal høyde på 90 cm.

For å unngå fuktighet mot vegger skal beplantning inntil husene ha en avstand til bygningene på minst 30 cm.

Øvrige hekker og busker på fellesområdene skal ha en høyde lik innsnevringen på lyktestolpene på borettslagets område.

Moss, 6.juni 2016

BEBOER INFORMASJON

Endringer av boligen

Endringer i den bygningsmessige konstruksjon og andre vesentlige endringer av boligen er ikke tillatt uten borettslagets skriftlige samtykke, jfr. kontraktens bestemmelser om bruk av boligen og forandringer.

Som vilkår for samtykke til slike arbeider vil borettslaget stille vilkår om at andelseier dokumenterer overfor styret i borettslaget at arbeidene er utføres på en faglig forsvarlig måte. Som eksempler på faglig forsvarlighet nevnes at VVS-installasjoner og legging av membran i våtrom skal utføres av autorisert fagpersonell og i samsvar med gjeldende forskrifter og faglige standarder på området, herunder våtromsnormen utarbeidet av fagrådet for våtrom (FFV)

Tiltak på det elektriske anlegget

Ved tiltak på det elektriske anlegget i boligen er elektroentreprenøren forpliktet til å gi andelseier en samsvarserklæring ved installasjon av nye anlegg og ved endringer i eksisterende anlegg. Samsvarserklæringen er dokumentasjon på at anlegget er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Andelseier skal påse at han mottar samsvarserklæringen samt eventuell underlagsdokumentasjon, og er forpliktet til å oppbevare dette for senere kontroll.